eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2301

NGC 2301
Objekt NGC 2301 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2301 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Jednorožec
Typ: I3m -
Uhlové rozmery: 15.00'
veľkosť: V=6.0m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h51m45.2s; Dec= 0°27'33"
Iné mená objektu NGC 2301 : OCL 540

Blízke objekty: NGC 2299, NGC 2300, NGC 2302, NGC 2303

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.