eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2302

NGC 2302
Objekt NGC 2302 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2302 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Jednorožec
Typ: II2p -
Uhlové rozmery: 2.50'
veľkosť: V=8.9m; B=9.1m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h51m56.6s; Dec= -7°5'4"
Iné mená objektu NGC 2302 : NGC 2299, OCL 554

Blízke objekty: NGC 2300, NGC 2301, NGC 2303, NGC 2304

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.