eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2309

NGC 2309
Objekt NGC 2309 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2309 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Jednorožec
Typ: II2m -
Uhlové rozmery: 5.00'
veľkosť: V=10.5m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h56m3.6s; Dec= -7°10'28"
Iné mená objektu NGC 2309 : OCL 557

Blízke objekty: NGC 2307, NGC 2308, NGC 2310, NGC 2311

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.