eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2329

NGC 2329
Objekt NGC 2329 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2329 - galaxie v súhvezdí Rys
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.30'x1.1'
veľkosť: V=12.5m; B=13.5m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h9m7.9s; Dec= 48°36'57"
RedShift (z): 0.019330
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2329: na základe množstva červeného posunu (z) - 81.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2329 : PGC 20254, UGC 3695, MCG 8-13-73, CGCG 234-70

Blízke objekty: NGC 2327, NGC 2328, NGC 2330, NGC 2331

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.