eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 242

NGC 242
Objekt NGC 242 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 242 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Tukan
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.90'
veľkosť: B=12.1m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h43m33.2s; Dec= -73°26'33"
Iné mená objektu NGC 242 : NGC 241, ESO 29-SC6, in SMC

Blízke objekty: NGC 240, NGC 241, NGC 243, NGC 244

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.