eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2430

NGC 2430
Objekt NGC 2430 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2430 - skupina hviezd v súhvezdí Korma
Typ: *Grp -
Uhlové rozmery: 7.50'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h39m41s; Dec= -16°17'46"
Iné mená objektu NGC 2430 : OCL?

Blízke objekty: NGC 2429, NGC 2429B, NGC 2431, NGC 2432

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.