eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2537A

NGC 2537A
Objekt NGC 2537A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2537A - galaxie v súhvezdí Rys
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.60'x0.6'
veľkosť: V=15.4m; B=16.0m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h13m41.1s; Dec= 45°59'36"
RedShift (z): 0.039976
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2537A: na základe množstva červeného posunu (z) - 168.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2537A : PGC 23057, MCG 8-15-51

Blízke objekty: NGC 2536, NGC 2537, NGC 2538, NGC 2539

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.