eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2539

NGC 2539
Objekt NGC 2539 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2539 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Korma
Typ: II1m -
Uhlové rozmery: 15.00'
veľkosť: V=6.5m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h10m36.9s; Dec= -12°49'14"
Iné mená objektu NGC 2539 : OCL 611

Blízke objekty: NGC 2537A, NGC 2538, NGC 2540, NGC 2541

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.