eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2539

NGC 2539
对象 NGC 2539 正好位于图片的中心.

NGC 2539 - 散落的星星群 在星座 船尾座
类型: II1m -
角度尺寸: 15.00'
恒星的大小: V=6.5m;
这个时代的坐标 J2000: Ra= 8h10m36.9s; Dec= -12°49'14"
其他对象名称 NGC 2539 : OCL 611

邻居的对象: NGC 2537A, NGC 2538, NGC 2540, NGC 2541

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。