eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2601

NGC 2601
Objekt NGC 2601 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2601 - galaxie v súhvezdí Lietajúca ryba
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x1.1'
veľkosť: V=12.5m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h25m30.4s; Dec= -68°7'4"
RedShift (z): 0.011111
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2601: na základe množstva červeného posunu (z) - 46.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2601 : PGC 23637, ESO 60-5, IRAS 08251-6757

Blízke objekty: NGC 2599, NGC 2600, NGC 2602, NGC 2603

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.