eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2602

NGC 2602
Objekt NGC 2602 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2602 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.30'x0.2'
veľkosť: V=14.7m; B=15.5m
Jas povrchu: 11.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h35m4.3s; Dec= 52°49'53"
RedShift (z): 0.044609
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2602: na základe množstva červeného posunu (z) - 188.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2602 : PGC 24099, MCG 9-14-69, CGCG 263-56, ARAK 169

Blízke objekty: NGC 2600, NGC 2601, NGC 2603, NGC 2604A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.