eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2652

NGC 2652
Objekt NGC 2652 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2652 - galaxie v súhvezdí Sextant
Typ: E4 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 3.40'x2.1'
veľkosť: V=10.9m; B=11.9m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h42m33.2s; Dec= -3°41'57"
RedShift (z): 0.006401
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2652: na základe množstva červeného posunu (z) - 27.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2652 : PGC 27762, NGC 2974, MCG 0-25-8, CGCG 7-22, IRAS 09400-0328, UGCA 172

Blízke objekty: NGC 2650, NGC 2651, NGC 2653, NGC 2654

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.