eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2741

NGC 2741
Objekt NGC 2741 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2741 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.2'
veľkosť: V=15.0m; B=16.0m
Jas povrchu: 12.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h3m16.5s; Dec= 18°15'38"
RedShift (z): 0.011536
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2741: na základe množstva červeného posunu (z) - 48.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2741 : PGC 25425, MK 1221, IRAS 09004+1827

Blízke objekty: NGC 2739, NGC 2740, NGC 2742A, NGC 2742

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.