eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2775

NGC 2775
Objekt NGC 2775 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2775 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 4.30'x3.3'
veľkosť: V=10.1m; B=11.0m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h10m20.1s; Dec= 7°2'14"
RedShift (z): 0.004503
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2775: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2775 : PGC 25861, UGC 4820, MCG 1-24-5, CGCG 34-6, KARA 309

Blízke objekty: NGC 2773, NGC 2774, NGC 2776, NGC 2777

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.