eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2778

NGC 2778
Objekt NGC 2778 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2778 - galaxie v súhvezdí Rys
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x1.0'
veľkosť: V=12.4m; B=13.4m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h12m24.5s; Dec= 35°1'40"
RedShift (z): 0.006835
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2778: na základe množstva červeného posunu (z) - 28.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2778 : PGC 25955, UGC 4840, MCG 6-20-43, CGCG 180-54

Blízke objekty: NGC 2776, NGC 2777, NGC 2779, NGC 2780

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.