eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2910

NGC 2910
Objekt NGC 2910 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2910 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Plachty
Typ: I2p -
Uhlové rozmery: 6.00'
veľkosť: V=7.2m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h30m29s; Dec= -52°54'50"
Iné mená objektu NGC 2910 : OCL 781, ESO 166-SC17

Blízke objekty: NGC 2908, NGC 2909, NGC 2911, NGC 2912

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.