eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2909

NGC 2909
Objekt NGC 2909 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2909 - dve hviezdy v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h36m59.8s; Dec= 65°56'28"

Blízke objekty: NGC 2907, NGC 2908, NGC 2910, NGC 2911

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.