eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2909

NGC 2909
objekt NGC 2909 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2909 - to stjerner i stjernebildet Ursae Majoris
Typen: *2 -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t36m59.8s; Dec= 65°56'28"

Naboobjekter: NGC 2907, NGC 2908, NGC 2910, NGC 2911

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.