eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2907

NGC 2907
Objekt NGC 2907 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2907 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x1.2'
veľkosť: V=11.6m; B=12.7m
Jas povrchu: 12.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h31m36.6s; Dec= -16°44'1"
RedShift (z): 0.006971
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2907: na základe množstva červeného posunu (z) - 29.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2907 : PGC 27048, MCG -3-25-2, IRAS 09292-1630

Blízke objekty: NGC 2905, NGC 2906, NGC 2908, NGC 2909

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.