eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2905

NGC 2905
Objekt NGC 2905 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2905 - H2-oblasti alebo časti galaxie v súhvezdí Lev
Typ: GxyP -
Uhlové rozmery: 0.10'
veľkosť: V=15.0m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h32m11.8s; Dec= 21°31'7"
Iné mená objektu NGC 2905 : part of N 2903

Blízke objekty: NGC 2903, NGC 2904, NGC 2906, NGC 2907

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.