eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2933

NGC 2933
Objekt NGC 2933 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2933 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.4'
veľkosť: V=14.6m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h37m55s; Dec= 17°0'53"
RedShift (z): 0.014460
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2933: na základe množstva červeného posunu (z) - 61.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2933 : PGC 27436, UGC 5132, MCG 3-25-8, CGCG 92-15, VV 808

Blízke objekty: NGC 2931, NGC 2932, NGC 2934, NGC 2935

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.