eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2932

NGC 2932
Objekt NGC 2932 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2932 - skupina hviezd v súhvezdí Plachty
Typ: *Grp -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h35m54s; Dec= -46°55'0"
Iné mená objektu NGC 2932 : ESO 261-**10

Blízke objekty: NGC 2930, NGC 2931, NGC 2933, NGC 2934

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.