eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3025

NGC 3025
Objekt NGC 3025 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3025 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x1.2'
veľkosť: V=12.9m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h49m29s; Dec= -21°44'29"
RedShift (z): 0.028366
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3025: na základe množstva červeného posunu (z) - 119.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3025 : PGC 28249, ESO 566-15, MCG -4-23-18

Blízke objekty: NGC 3023-2, NGC 3024, NGC 3026, NGC 3027

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.