eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3023-2

NGC 3023-2
Objekt NGC 3023-2 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3023-2 - galaxie v súhvezdí Sextant
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.30'x0.1'
veľkosť: V=14.0m; B=15.0m
Jas povrchu: 10.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h49m54.1s; Dec= 0°37'1"
RedShift (z): 0.006305
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3023-2: na základe množstva červeného posunu (z) - 26.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3023-2 : PGC 28275, MK 1236, NPM1G +00.0273

Blízke objekty: NGC 3022, NGC 3023-1, NGC 3024, NGC 3025

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.