eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3022

NGC 3022
Objekt NGC 3022 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3022 - galaxie v súhvezdí Sextant
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x1.6'
veľkosť: V=13.2m; B=14.2m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h49m39.2s; Dec= -5°9'59"
RedShift (z): 0.020868
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3022: na základe množstva červeného posunu (z) - 88.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3022 : PGC 28257, MCG -1-25-46

Blízke objekty: NGC 3020, NGC 3021, NGC 3023-1, NGC 3023-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.