eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 313

NGC 313
Objekt NGC 313 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 313 - dve hviezdy v súhvezdí Ryby
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h57m45.7s; Dec= 30°22'0"

Blízke objekty: NGC 311, NGC 312, NGC 314, NGC 315

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.