eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3228

NGC 3228
对象 NGC 3228 正好位于图片的中心.

NGC 3228 - 散落的星星群 在星座 船帆座
类型: I1p -
角度尺寸: 5.00'
恒星的大小: V=6.0m;
这个时代的坐标 J2000: Ra= 10h21m22s; Dec= -51°43'42"
其他对象名称 NGC 3228 : OCL 800, ESO 214-SC1

邻居的对象: NGC 3226, NGC 3227, NGC 3229, NGC 3230

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。