eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3228

NGC 3228
Objekt NGC 3228 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3228 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Plachty
Typ: I1p -
Uhlové rozmery: 5.00'
veľkosť: V=6.0m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h21m22s; Dec= -51°43'42"
Iné mená objektu NGC 3228 : OCL 800, ESO 214-SC1

Blízke objekty: NGC 3226, NGC 3227, NGC 3229, NGC 3230

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.