eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3436

NGC 3436
Objekt NGC 3436 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3436 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.5'
veľkosť: V=14.1m; B=15.1m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h52m27.4s; Dec= 8°5'39"
RedShift (z): 0.021909
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3436: na základe množstva červeného posunu (z) - 92.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3436 : PGC 32633, MCG 1-28-16, CGCG 38-39, MK 1266, Todd 6

Blízke objekty: NGC 3434, NGC 3435, NGC 3437, NGC 3438

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.