eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3571

NGC 3571
Objekt NGC 3571 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3571 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.00'x0.9'
veľkosť: V=12.1m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h11m30.4s; Dec= -18°17'24"
RedShift (z): 0.012472
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3571: na základe množstva červeného posunu (z) - 52.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3571 : PGC 34028, NGC 3544, ESO 570-11, MCG -3-29-1

Blízke objekty: NGC 3569, NGC 3570, NGC 3572, NGC 3573

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.