eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3648

NGC 3648
Objekt NGC 3648 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3648 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.8'
veľkosť: V=12.6m; B=13.6m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h22m31.3s; Dec= 39°52'37"
RedShift (z): 0.006498
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3648: na základe množstva červeného posunu (z) - 27.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3648 : PGC 34908, UGC 6389, MCG 7-23-43, CGCG 213-43, CGCG 214-2

Blízke objekty: NGC 3646, NGC 3647, NGC 3649, NGC 3650

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.