eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 373

NGC 373
Objekt NGC 373 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 373 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.4'
veľkosť: V=14.9m; B=15.9m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h6m58.3s; Dec= 32°18'32"
RedShift (z): 0.018353
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 373: na základe množstva červeného posunu (z) - 77.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 373 : PGC 3946

Blízke objekty: NGC 371, NGC 372, NGC 374, NGC 375

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.