eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 374

NGC 374
Objekt NGC 374 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 374 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.5'
veľkosť: V=13.5m; B=14.4m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h7m5.8s; Dec= 32°47'41"
RedShift (z): 0.016782
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 374: na základe množstva červeného posunu (z) - 70.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 374 : PGC 3952, UGC 680, MCG 5-3-48, CGCG 501-80

Blízke objekty: NGC 372, NGC 373, NGC 375, NGC 376

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.