eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 376

NGC 376
Objekt NGC 376 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 376 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Tukan
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.00'
veľkosť: V=10.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h3m53.4s; Dec= -72°49'26"
Iné mená objektu NGC 376 : ESO 29-SC29, in SMC

Blízke objekty: NGC 374, NGC 375, NGC 377, NGC 378

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.