eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 377

NGC 377
Objekt NGC 377 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 377 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.2'
veľkosť: V=15.1m; B=15.9m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h6m35.1s; Dec= -20°19'53"
RedShift (z): 0.053503
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 377: na základe množstva červeného posunu (z) - 226.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 377 : PGC 3931, ESO 541-19, MCG -4-3-53, IRAS 01041-2036

Blízke objekty: NGC 375, NGC 376, NGC 378, NGC 379

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.