eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 375

NGC 375
Objekt NGC 375 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 375 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.5'
veľkosť: V=14.5m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h7m5.8s; Dec= 32°20'55"
RedShift (z): 0.019530
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 375: na základe množstva červeného posunu (z) - 82.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 375 : PGC 3953, Arp 331, NPM1G +32.0044

Blízke objekty: NGC 373, NGC 374, NGC 376, NGC 377

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.