eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3777

NGC 3777
Objekt NGC 3777 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3777 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.10'x0.7'
veľkosť: V=13.4m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h36m6.8s; Dec= -12°34'9"
RedShift (z): 0.014103
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3777: na základe množstva červeného posunu (z) - 59.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3777 : PGC 35879, MCG -2-30-8

Blízke objekty: NGC 3775, NGC 3776, NGC 3778, NGC 3779

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.