eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3932

NGC 3932
Objekt NGC 3932 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3932 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: * -
veľkosť: B=13.6m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h51m53s; Dec= 48°40'3"

Blízke objekty: NGC 3930A, NGC 3931, NGC 3933, NGC 3934

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.