eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3933

NGC 3933
Objekt NGC 3933 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3933 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 1.10'x0.6'
veľkosť: V=13.6m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h52m1.9s; Dec= 16°48'36"
RedShift (z): 0.012469
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3933: na základe množstva červeného posunu (z) - 52.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3933 : PGC 37156, UGC 6839, MCG 3-30-122, CGCG 97-170

Blízke objekty: NGC 3931, NGC 3932, NGC 3934, NGC 3935

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.