eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4147

NGC 4147
Objekt NGC 4147 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4147 - globulárny zhluk hviezd v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: VI -
Uhlové rozmery: 4.40'
veľkosť: V=10.4m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h10m6.2s; Dec= 18°32'33"
Iné mená objektu NGC 4147 : NGC 4153, GCL 18

Blízke objekty: NGC 4145A-2, NGC 4146, NGC 4148, NGC 4149

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.