eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4397

NGC 4397
Objekt NGC 4397 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4397 - tri hviezdičky v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: *3 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h25m58.2s; Dec= 18°18'6"

Blízke objekty: NGC 4395, NGC 4396, NGC 4398, NGC 4399

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.