eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4478

NGC 4478
Objekt NGC 4478 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4478 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.5'
veľkosť: V=11.5m; B=12.4m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h30m17.3s; Dec= 12°19'43"
RedShift (z): 0.004500
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4478: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4478 : PGC 41297, UGC 7645, MCG 2-32-99, CGCG 70-133, VCC 1279

Blízke objekty: NGC 4476, NGC 4477, NGC 4479, NGC 4480

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.