eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4479

NGC 4479
Objekt NGC 4479 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4479 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x1.3'
veľkosť: V=12.4m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h30m18.3s; Dec= 13°34'41"
RedShift (z): 0.002922
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4479: na základe množstva červeného posunu (z) - 12.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4479 : PGC 41302, UGC 7646, MCG 2-32-100, CGCG 70-134, VCC 1283

Blízke objekty: NGC 4477, NGC 4478, NGC 4480, NGC 4481

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.