eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4519A

NGC 4519A
Objekt NGC 4519A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4519A - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 0.60'x0.2'
veľkosť: V=15.2m; B=16.1m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h33m24.7s; Dec= 8°41'26"
RedShift (z): 0.004783
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4519A: na základe množstva červeného posunu (z) - 20.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4519A : PGC 41706, MCG 2-32-134, CGCG 70-165, VCC 1501

Blízke objekty: NGC 4518A, NGC 4518, NGC 4519, NGC 4520

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.