eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4563

NGC 4563
Objekt NGC 4563 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4563 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.4'
veľkosť: V=14.7m; B=15.5m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h36m12.6s; Dec= 26°56'30"
RedShift (z): 0.024630
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4563: na základe množstva červeného posunu (z) - 104.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4563 : PGC 42030, MCG 5-30-33

Blízke objekty: NGC 4561, NGC 4562, NGC 4564, NGC 4565A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.