eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4608

NGC 4608
Objekt NGC 4608 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4608 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.30'x2.9'
veľkosť: V=11.0m; B=12.0m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h41m13.2s; Dec= 10°9'20"
RedShift (z): 0.006218
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4608: na základe množstva červeného posunu (z) - 26.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4608 : PGC 42545, UGC 7842, MCG 2-32-177, CGCG 70-214, VCC 1869

Blízke objekty: NGC 4606, NGC 4607, NGC 4609, NGC 4610

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.