eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4609

NGC 4609
Objekt NGC 4609 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4609 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Južný kríž
Typ: II1p -
Uhlové rozmery: 6.00'
veľkosť: V=6.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h42m19.8s; Dec= -62°59'38"
Iné mená objektu NGC 4609 : OCL 890, ESO 95-SC14

Blízke objekty: NGC 4607, NGC 4608, NGC 4610, NGC 4611

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.