eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4786

NGC 4786
Objekt NGC 4786 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4786 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x1.3'
veľkosť: V=11.7m; B=12.7m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h54m32.3s; Dec= -6°51'33"
RedShift (z): 0.015501
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4786: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4786 : PGC 43922, MCG -1-33-46

Blízke objekty: NGC 4784, NGC 4785, NGC 4787, NGC 4788

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.