eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4895A

NGC 4895A
Objekt NGC 4895A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4895A - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E5 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.3'
veľkosť: V=15.0m; B=16.0m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h0m9.3s; Dec= 28°10'12"
RedShift (z): 0.022619
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4895A: na základe množstva červeného posunu (z) - 95.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4895A : PGC 44717, CGCG 160-245, RB 167, DRCG 27-207

Blízke objekty: NGC 4893A, NGC 4894, NGC 4895, NGC 4896

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.