eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4896

NGC 4896
Objekt NGC 4896 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4896 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.00'x0.6'
veľkosť: V=13.9m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h0m30.9s; Dec= 28°20'47"
RedShift (z): 0.020054
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4896: na základe množstva červeného posunu (z) - 84.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4896 : PGC 44768, UGC 8117, MCG 5-31-84, CGCG 160-87, DRCG 27-232

Blízke objekty: NGC 4895A, NGC 4895, NGC 4897, NGC 4898-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.